#author("2021-10-14T15:50:13+09:00","","")
SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng di?n tích h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? th?i th??ng, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? v? sinh & dòng thi?t b? chi?u sáng. Các thi?t b? bàn giao đc nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u toàn c?u. Đi?m kì di?u c?a các căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloch?ng bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong đ?t m? bán tr??c tiên ch? chi tiêu MIK Group đã cho di?n ra 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong kho?ng th?i gian t?i ch? đ?u t? chi tiêu ti?p theo chào làng tòa căn h? th? 3 v?i tên g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng kính tr?ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên và h? đi?u hòa. https://www.cakeresume.com/me/imperiasmarttaymo1/ https://dev.funkwhale.audio/imperiasmarttaymo1 https://disqus.com/by/imperiasmarttaymo1/ https://yolotheme.com/forums/users/imperiasmarttaymo1/ https://genius.com/imperiasmarttaymo1 https://git.rz.uni-jena.de/imperiasmarttaymo1 https://www.folkd.com/user/imperiasmarttaymo1 https://www.divephotoguide.com/user/imperiasmarttaymo1 https://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1985523 http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=737139&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS