1. Đánh giá m?c tiêu v?i m?c đ? nguy c?Gi?ng nh? th? tr??ng ch?ng khoán, n?i các c? phi?u có m?c đ? nguy c? cao h?n, th? tr??ng b?t đ?ng s?n cũng ti?m ?n nhi?u r?i.Gi? s? b?n mua m?t ngôi nhà, nh?ng ngôi nhà đó c?n nhi?u năm đ? s?a ch?a, th?m chí ph?i s?a đi s?a l?i nhi?u l?n trong m?t năm. Đi?u này s? khi?n đêm đ?n l?i nhu?n mà b?n thu l?i đ??c t? ngôi nhà đó gi?m m?nh. K? c? khi bán nhà, b?n cũng s? g?p khó khăn v?i nh?ng lo?i tài s?n nh? v?y. Sau quãng th?i gian th?m đ?nh, nhi?u kh? năng nh?ng căn nhà c?n s?a ch?a nhi?u l?n s? m?t đi giá tr?.Đây ch? là nhân t? trong s? nh?ng ví d? v? không may có th? x?y ra trên th? tr??ng bđs. T?t nhiên, l?ch s? đã ch?ng minh b?t đ?ng s?n là m?t y?u t? c?a s? nh?ng lo?i hình đ?u t? an toàn nh?t, nh?ng m?t khi x?y ra nguy c?, b?n có th? m?t r?t nhi?u b?i đ?n gi?n đây là lo?i hình đ?u đ?c thù có giá tr? l?n.Vì v?y, d??i góc đ? là m?t khách hàng đ?u t?, b?n c?n nghiên c?u k? l??ng tr??c khi đ?a đ? ra, đ?c bi?t c?n nh?n đ?nh m?c tiêu cu?i cùng c?a b?n thân v?i m?c đ? nguy c? c?a kho?n đ?u t?.2. Xác đ?nh qu? th?i gian c?a đ?u t? vào các lo?i hình bđs đang m? bán b?t đ?ng s?nTr??c khi tham gia th? tr??ng bđs, b?n c?n xác đ?nh s? t?o thành m?t khách hàng đ?u t? toàn th?i gian hay bán th?i gian. V?i m?t khách hàng đ?u t? toàn th?i gian, b?n c?n coi b?t đ?ng s?n là công vi?c chính, là toàn b? s? nghi?p và ph?i dành toàn tâm toàn l?c đ? nghiên c?u, đ?u t?.Trái l?i, m?t vài ng??i coi b?t đ?ng s?n là m?t công vi?c ph?, giúp h? có thêm thu nh?p. Vì v?y, qu? th?i gian c?a nh?ng quý anh ch? đ?u t? bán th?i gian s? r?ng h?n và h? cũng có nhi?u l?a ch?n h?n. Các quý anh ch? đ?u t? bán th?i gian có th? ch?n l?a các lo?i hình nh? b?t đ?ng s?n cho thuê hay các qu? tín thác đ?u t? vào BĐS.3. V?ch s?n chi?n l??cCó nhi?u cách đ? ti?p c?n th? gi?i b?t đ?ng s?n, nh?ng quan tr?ng b?n c?n bi?t mình đang giao d?ch v?i qu? th?i gian nào. Trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n(BĐS) th??ng chia ra ba kho?ng th?i gian: Ng?n h?n, trung h?n và dài h?n. Đi?u này đ?ng nghĩa v?i vi?c s? có nh?ng k? ho?ch đ?u t? khác nhau, phù h?p cho t?ng kho?ng th?i gian. Vì v?y, vi?c xác đ?nh th?i gian đ? v?ch ra chi?n l??c phát tri?n và đ?u t? tuy?t v?i là đi?u mà các nhà đ?u t? c?n tìm hi?u.4. L?a ch?n m?i quan h?N?u b?n đ?nh đ?u t? b?t đ?ng s?n, m?t trong nh?ng y?u t?không th? không nh?c t?i chính là các m?i quan h?. M?i quan h? ? đây có th? hi?u theo nhi?u nghĩa, t? đ?ng nghi?p, ng??i mua, nhà môi gi?i, chuyên gia,… t?t c? đ?u có th? giúp s?c cho b?n đ? theo đu?i s? nghi?p đ?u t? BĐS. T?t nhiên, vi?c cách th?c m?i quan h? làm sao cho lý t??ng v?i m?c đích c?a t?ng ng??i không ph?i chuy?n đ?n gi?n, và đi?u này ph? thu?c nhi?u vào góc nhìn c?a m?i nhà đ?u t?.Cùng nghiên c?u: https://musescore.com/user/42411149 http://sldtbxh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61094&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://git.ociotec.com/dautubdsland http://www.sdmnapoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2177280 https://www.kharkhorincourt.gov.mn/user/dautubdsland/ https://www.veoh.com/users/dautubdsland https://source.coderefinery.org/dautubdsland https://devpost.com/johannsendyhr348 http://projectcs.sci.ubu.ac.th/dautubdsland https://k289gitlab1.citrin.ch/dautubdsland https://pbase.com/dautubdsland/profile https://wefunder.com/leefogh https://www.pcb.its.dot.gov/PageRedirect.aspx?redirectedurl=https://dautubds.land/ http://www.topfrage.de/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://themepalace.com/users/dautubdsland/ http://abroadsanjal.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://gitlab.indec.gob.ar/dautubdsland https://gitlab.syntra-limburg.be/dautubdsland https://blip.fm/dautubdsland https://comicvine.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://dautubds.land/ http://merry.ee.ncku.edu.tw:8083/dautubdsland https://www.ultimate-guitar.com/u/dautubdsland http://jorconsulate.com/newen/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1350920 https://knowyourmeme.com/users/dautubdsland/ https://git.sicom.gov.co/dautubdsland https://peatix.com/user/10811203 https://emc-git.polito.it/dautubdsland https://www.menorcadillo.net/author/dautubdsland/ https://dev.funkwhale.audio/dautubdsland https://www.blurb.com/user/dautubdsland https://gitlab.tue.nl/dautubdsland https://git.virtual-sr.com/dautubdsland https://www.scoop.it/u/dautubdsland http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dautubds.land/ https://gitlab.haskell.org/dautubdsland https://www.spreaker.com/user/15887803 https://classifiedsplace.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=638704 http://sc.sie.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ https://vsedorogi.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1441505 http://answers.codelair.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1297444&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://oneshot.lk/user/profile/384639 https://bostanciescortt.com/author/dautubdsland/ https://classified.citylive.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=421062 https://autohub.ng/user/profile/998156 http://tanphu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=837810&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://gitlab.kitware.com/dautubdsland http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1430400 https://gitlab2.ac-montpellier.fr/dautubdsland https://kwafoo.coe.neu.edu:7788/git/dautubdsland https://genius.com/dautubdsland https://githomelab.ru/dautubdsland https://ccm.net/profile/user/dautubdsland https://forum.acronis.com/user/380111 https://git.technode.com/dautubdsland https://www.kickstarter.com/profile/2125266557/about http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://dautubds.land/ https://zippyshare.com/dautubdsland http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=79501&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://git.rj.def.br/dautubdsland http://git.kemkes.go.id/dautubdsland https://cults3d.com/fr/utilisateurs/dautubdsland http://psnfusion.com/content/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1199706 http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61983&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://sekshikayeler.net/author/dautubdsland/ http://qa.pandora-2.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://gitlab.xiph.org/dautubdsland https://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/1703377 http://static.202.230.76.144.clients.your-server.de/dautubdsland https://www.free-ebooks.net/profile/1360354/lorentsen-fogh http://studyroom.co.za/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://gitlab.prodap.ap.gov.br/dautubdsland http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://dautubds.land/ http://80.82.64.206/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://unsplash.com/@dautubdsland https://code.getnoc.com/dautubdsland https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?https://dautubds.land/ https://intensedebate.com/people/dautubdslan https://ask.fm/dautubdsland94 https://www.podomatic.com/podcasts/johannsendyhr348 https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=2249550 https://www.fmconsulting.net/gymsforsale/author/fitmanagement/ https://livestocktrader.com/author/dautubdsland/ https://disqus.com/by/dautubdsland/ http://gitlab.shop.hisense.com/dautubdsland https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31986826 https://0xacab.org/dautubdsland https://www.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-12-25 (土) 15:49:44 (707d)